Kållandsö Skytteförening

 Första föreningen på Kållandsö.


Kållandsö Skytteförening


 Det var en solig söndagsmorgon i början av år 1901,som den som skriver dessa rader sammanträffade med folkskolläraren i socknen, CA Bergström. Vi dryftade frågan om bildande av en skytteförening. Någon dag förut hade jag varit ute i skog och mark

för att se efter en lämplig plats för skjutbana. Denna blev sedermera också godkänd vid föreningens bildande.


Här kan du läsa hela brevet från 1901   Läs här


Det första sammanträdet hölls den 26 februari 1901. Före detta möte hade de intresserade antecknat sig på en lista,

som ännu finns bevarad i original. Den upptar 36 namn. Mötet leddes av folkskollärare Bergström.


Till styrelse valdes folkskollärare C.A. Bergström, sergeant Jakob Isaksson, sergeant A. Sjöstrand, Carl Brink och August Olsson. C.A. Bergström blev styrelsens ordförande, A. Sjöstrand sekreterare, A. Olsson kassör. Vid första sammanträdet antecknade sig

35 aktiva medlemmar.

Föreningen hade tre hedersledamöter, nämligen översten Axel Rundeschöld Läckö, Kammarherre A.TH.von Kock Senäte Gård, samt godsägare Emil Ryd Tranebergs Gård. Dessa herrar skänkte redan 1902 föreningen två mausergevär.Intresset för skjutövningarna har nog inspirerats av den modiga kamp som boerna förde i kriget mot engelsmännen.

Skjutövningarna pågick sedan i 18 år och medlemsantalet växlade mellan 35 och 55 aktiva medlemmar, vartill kom några passiva.


Efter 1918 upphörde intresset, så att föreningens verksamhet stod s.a.s. på vakans till den 28 april 1940.

Tre medlemmar av den gamla styrelsen från 1918 hade aldrig avgått, varför den som skriver dessa rader fört kallade dessa tillsammans och det bestämdes då, att man skulle utlysa sammanträde för att nytt bilda förening.

Vid detta sammanträde beslöts att rekonstruera den gamla föreningen och att de tre medlemmar av den gamla styrelsen som fanns kavar, skulle kvarstå tills vidare, och två nya styrelseledamöter väljas


Till styrelse valdes Carl Brink ordförande, Johannes Brink vice ordförande, Hjalmar Otterberg sekreterare, Johan Larsson vise sekreterare och Gunnar Torstensson kassör. 60 medlemmar antecknade sig vid första sammanträdet. Den gamla skjutbanan, som under årens lopp förfallit, kunde inte användas, varför styrelsen gick i författning om att bygga en ny.


Denna blev sedan anlagd på Läckö Kungsgårds ägor och kostnaden uppgick till något över 3 000 kronor. Den är byggd av helt massiv, armerad betong med tre tavlor. Paviljongen byggdes 1942. Den är rymlig och vinterbonad, så att den kan hållas varm vid skidskyttetävlingar. Den kostade1.200 kronor.

Föreningens medlemsantal är då uppe i mellan 90 och 100. Skytterörelsen har svår konkurrens från idrottsverksamheten, varför föreningen har utökat styrelsen från fem till sju medlemmar, så att två medlemmar från idrottsföreningen äro ledamöter i styrelsen.

           född 1874-1960


Carl Brink var min (Folkes) farbror


   Tillbaka