Gamla protokoll

Folke Brinks  hemsida

Gamla protokoll

Diskussionsfrågan: ”Om det vore önskvärt att kvinnan får politiskt rösträtt” 


Inledaren Erik Fihl yttrade att det nog vore bra om kvinnan finge rösträtt då det troligen skulle gå fortare att få bort rusdryckerna. 


Arvid Pettersson instämde med inledaren däri, men trodde att kvinnorna komma att allt för mycket undantränga männen, om de finge rösträtt,

viket de redan gjorde nu. Så funnes t.ex. kvinnliga doktorer och dylikt. 


Anders Skallström tyckte att kvinnan ej skulle ha någon politisk rösträtt för han trodde att hon ej förstod den saken rätt. 


Detta bestred dock av Linus Färdig och Karl Sahl vilka trodde att kvinnorna hava lika gott förstånd som männen om de blott finge vara med och sätta sig in i det politiska livet, men att de naturligtvis ej nu kunde förstå det de aldrig brytt sig om 


Anders Skallström instämde men tyckte att om kvinnorna skulle hava rösträtt som mannen skulle hon exercera som han,

han trodde dock att kvinnans politiska rösträtt endast skulle vålla mer splittring i familjerna. 


Detta bemöttes av Karl Sahl som trodde att kvinnan nog komma att hålla med sin man. 


H Hult bestred detta samt sade sig kunna framtaga bevis på många familjer inom vår församling som arbetade åt skilda håll 


Då instämde Herman Svensson vilket allt icke yrkade på kvinnans politiska rösträtt,

även S Svensson instämde häri, tyckte att kvinnorna skulle sitta hemma och laga maten och vyssa barnen och ej bry sig om något annat. 


Diskussionen var nu slut vilken också fick utgöra svaren på frågan 
Ett protokoll vid ett  sockenmöte i Gösslunda år 1934


Protokoll fört vid ordinarie möte i Arvid Ersgården Gösslunda den 21 feb.1934.


§1 Mötet öppnades med unionens sång.


§2 Protokollet från föregående möte upplästes av ordföranden.


§3 Diverse till föreningen ankomna skrivelser föredrogs och diskuterades.


§4 Uppläsning av Elsa Johansson.


§5 Diskussionen om jordbrukskrisen. med Erik Johansson som inledare.

Inledaren ville till stor del göra gällande att det var kvinnornas fel att det just var en sådan kris för jordbruket, för de menade han,

köpte och använde margarin istället för smör och svagdricka istället för mjölk och detta var ju ej några jordbruksprodukter.


Härpå yttrade en annan person att det var väl ej rätt att lägga all skuld på kvinnorna, för de äter väl ej upp allt margarinet och drack ur all drickan

utan nog hjälpte väl herrarna till de med det också.


På detta svarade inledaren att det är ju så, att det kvinnorna kokar ihop, det får ju herrarna äta, men det vore bättre, sade han,

om kvinnorna blott bredde hälften så mycket smör på brödet som dubbelt med margarin,


Det var, uttryckte sig en annan, som nog ej är farligt att kvinnorna äter för mycket smör utan tvärtom för lite för att de skulle kunna hålla sig

så slanka som möjligt.


Så behövde ej vara fallet ansåg en annan när det fanns avmagringspiller att köpa för då kunde kvinnorna äta

hur mycket som helst och ändå behålla den ”slanka linjen” om de blott använder dessa piller.


Men anmärkte inledaren, avmagringspiller är ju ingen jordbruksprodukt.


Slutliga omdömet blev dock, att var det så att kvinnorna istället för smör använde margarin så var nog orsaken den att herrarna

gav dem för lite hushållspengar så att de, för att få dessa att räcka till måste köpa det några tioöringar billigare margarinet.

Felet skulle nog i så fall vara herranas istället för kvinnorna.


§6 Vid mötet inskrev sig tre nya medlemmar i föreningen. Under en rast bjöd värdfolket mötesdeltagarna på kaffe och mötet avslutades med samkväm och unionens sång.

Nästa möte hålles onsdagen den 21 mars i Anders-Larsgården dit föreningen då inbjudits


Gösslunda i feb. 1934

Anna Karlsson

sekr.                                            Justerat: Einar Johansson, Elsa Johansson.
  TillbakaTillbaka


Copyright  © All Rights Reserved