Föreningshistoria

Folke Brinks  hemsida

Historik över MHF Lidköping verksamhetsåren 1929-1989 60 år

MHF avdelningen i Lidköping bildades den 27 sept. 1929. Vid dess första möte var ett 10 tal medlemmar samlade.

Initiativtagare och tillika första ordförande blev Fabrikör Einar Nyberg. Den förste sekr. Erik Blom, samt den förste kassör E.Hellberg

Medlemsantalet gick stadigt framåt och på nyåret 1930 var medlemstalet uppe 35 medlemmar. 1934 var antalet 50, 1939 var det 70 medlemar

En gren i vårt arbete till gagn och fromma för den alltmer ökade trafiken har alltid varit och är fortfarande att få fram helnyktra och goda bilförare.

Med krigsåren och det senaste värdskriget 1940-1945 följde dock en stagnation vad arbetet bestraffar, men ej någon större nedgång av antalet medlemmar. Stagnationen berodde i första hand på att staten lade beslag på bildäcken och bilarna blev obrukbara men även bensinbristen var ju också orsak till detsamma. Den 7 juni 1942 då tillgång till bensin ej fanns meddelar protokollsboken att medlemmarna samlades å Nya stadens torg för en utfärd med cykel till Villa.

Efter krigsåren ökade åter medlemsantalet stadigt. Vid årsskiftet 1948 var man uppe i 80 medlemmar. 1955 i 270, 1959 i 420.

Avdelningen har vid flera olika tillfällen gått in för att propagera för trafiksäkerhet, dels genom föredrag och dels genom filmförevisning för så väl äldre som barn.


Under 50 0ch 60 talet anordnades mycket orienterings tävlingar och manöverprov för bilar : Dessa tävlingar var av stort intresse av medlemmar och andra bilförare. Ett inslag i avdelningen togs den 14 juli 1951. Då beslutades att MHF skulle stå som arrangör till ”De gamlas dags utfärd”

MHF:s damklubb bildades den 29 maj 1955 och har i dag 30tal medlemmar.

MHF:s Ungdomsavdelning bildades första gången den 29 feb 1956 och återupptog verksamheten 1987. Varje år återkommer Jul- och familjefesten var första gången 1953 och samlade 200 personer. Programmet är alltid risgrynsgröt och smörgås, lekar för barnen, saft eller kaffe med tårta, tomte med gottpåsar till barnen. Damklubben gör ett mycket gott arbete vid dessa sammankomster.


I början av 60 talet fick allt föreningsarbete  hård konkurrens från de allt mer utbredda TV- programmen. Detta drabbas även MHF:s verksamhet och medlemsantalet sjönk. I samband med högeromläggningen steg dock intresset igen. Avdelningen hade många medlemmar engagerade i dessa stora händelse som inträffade i sept. 1967, det var mycket information och program som berörde allmänheten och allt gick bra trots många varningar för olyckor i trafiken.


Under 70 0ch början av 80 talet var verksamheten låg. Med god hjälp av Distriktet har dock uttagning till Ungdomens Rattmästerskap och Mopedmästaren  genomförts. Några Familje-Rallyn har också anordnats.

Ungdomsklubbens verksamhet återupptogs under 1987 med Gunter von Elling som ledare  för Mini-Racing och Lars Lidholm för MC


Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordf.Folke Brink, Sekr. Gösta Gustavsson, Kassör Helge Jonholm, Erik Johansson, Rune Larsson, Henry Gustavsson.

Ber att få tacka för det arbete och intresse som avdelningens medlemmar visat under de gångna åren. Vår förhoppning i fortsättningen är att åren som ligger framför , ska präglas av intensiv verksamhet och att fler motorförare må omfattas av vårt ideal ” EN helnykter motorförarkår”

Lidköping okt.1989

Styrelsen/Gösta Gustavsson

Tillbaka


Copyright  © All Rights Reserved